Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN NEKEL.NU HANDELSONDERNEMING te Amsterdam

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer;  Wederpartij; Opdrachtgever; Koper;  iedere wederpartij die met Nekel.nu Handelsonderneming of met een handelsnaam van Nekel.nu Handelsonderneming een overeenkomst aangaat.
Goederen; Produkten; Artikelen; Zaken:  alle objecten die onderwerp van een overeenkomst met Nekel.nu Handelsonderneming  of met een handelsnaam van Nekel.nu Handelsonderneming kunnen zijn.

ARTIKEL 2:TOEPASSELIJKHEID
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
2.2  Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien wij dit per email
vermelden of erkennen.
2.3  Andere  algemene voorwaarden, zoals
inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk  zijn, indien  wij  dit  per  email hebben bevestigd.
2.5  De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen.
 
ARTIKEL 3: OFFERTES
3.1  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn  voor  aanvaarding wordt gesteld.
3.3  Aanbiedingen  betreffen de in de offerte genoemde  hoeveelheden en producten en gelden niet voor nabestellingen.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN  EN BEVESTIGING
4.1  Indien en voor zover wij  in een offerte een termijn voor aanvaarding hebben gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige  aanvaarding  van die  offerte door de wederpartij binnen de gestelde termijn.
4.2  In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door een orderbevestiging van onze zijde per email gestuurd naar een door de wederpartij opgegeven email adres.

ARTIKEL 5: ANNULERING
5.1  Annulering  door  de wederpartij van een overeenkomst (order)  is  zonder instemming van ons niet mogelijk. Het verzoek tot annulering moet per email aan ons worden gedaan.
5.2  Indien  het  verzoek tot annulering door ons wordt geaccepteerd zijn wij gerechtigd aan die  instemming voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6: ONTBINDING
6.1  Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, of  niet tijdig voldoet, alsmede ingeval van niet tijdige betaling,  zijn wij  gerechtigd om  de  overeenkomst  alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten  tussen ons en de wederpartij zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 
ARTIKEL 7: PRIJZEN
7.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden
geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro's.
7.2  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
* exclusief BTW;
* op basis van door ons gehanteerde hoeveelheden;
* af magazijn Tilburg;
* exclusief  milieuheffingen of .milieutoeslagen welke
van overheidswege zijn of worden opgelegd;
* exclusief kosten van kwaliteitscontroles.
7.3  Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum  van aanbieding  en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, een  en  ander  met inachtneming  van de wettelijke voorschriften.  Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de  overeengekomen  prijs  af dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 8: HOEVEELHEDEN/MATEN
8.1  De door een wederpartij bestelde hoeveelheden worden door ons automatisch aangepast aan  door  ons gehanteerde verpakkingseenheden.
8.2  De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De mate van afwijking is geregeld in artikel 22 van deze algemene voorwaarden.
8.3  De  afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.
8.4  Indien  afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen 48 uur  na ontvangst aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde correct  weer te geven.
8.6  Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door  ons opgegeven maten bij benadering.

ARTIKEL 9: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
9.1  De door ons opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale  termijnen. Overschrijding  van  de termijn geeft afnemer niet het recht  de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van  redelijkheid  en  billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.
Ontbindt  afnemer  de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door de afnemer terzake geleden.
9.2  Alvorens de wederpartij tot ontbinding, als genoemd in artikel 9.1, kan overgaan dienen  wij  bij  niet  tijdige levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen.
9.3  Plaats van levering is ons magazijn in Tilburg.
9.4  Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd  en  behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
9.5  Indien  afnemer ons vóór levering kenbaar maakt de artikelen op een andere dan op de overeengekomen plaats te willen ontvangen, dan  zullen  wij  hieraan voldoen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangd kan worden. Indien het door ons voldoen aan dit verzoek  extra  kosten met zich brengt is afnemer gehouden ons die extra kosten te vergoeden. Indien wij
aan het verzoek van afnemer voldoen is het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 10: VERVOER
10.1  Indien wij voor het vervoer van voor afnemer bestemde zaken zorg dragen geschiedt dit voor rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze.
10.2  Met  uitzondering  van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar onze afnemers niet met een door ons gecontracteerde vervoerder  geschiedt, zijn op het vervoer  van  toepassing de  Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.
10.3  Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk  is op de door afnemer aangegeven plaats dan zullen de  in  verband daarmee te maken extra kosten voor  rekening  van afnemer zijn.

ARTIKEL 11: EMBALLAGE EN GEBRUIKTE
VERPAKKINGSMATERIALEN
11.1  Wij berekenen voor de emballage geen statiegeld tenzij wij  daartoe van overheidswege zijn verplicht, of zulks door ons uitdrukkelijk is vermeld.
11.2  Indien onze goederen worden afgeleverd op Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool,  zullen wij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij ons  bij  aflevering  identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
11.5  In  rekening gebrachte emballage (statiegeld) wordt door ons gecrediteerd nadat  dit materiaal onbeschadigd in ons magazijn is teruggekeerd.
 
ARTIKEL 12: OPSLAG
12.1  Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door ons kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen tijdstip zullen wij deze zaken voor risico  van  afnemer opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1  Afnemer  verleent  ons  reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde  onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.
  
ARTIKEL 14: RECLAMES
14.1  Reclames  dienen, met inachtneming van het bepaalde in  artikel  8.4,  door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken per email   aan ons kenbaar te worden gemaakt.
14.2  Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleverings-document kenbaar te worden gemaakt.
14.3  Het  enkele feit dat een reclame wordt onderzocht impliceert niet dat wij enige aansprakelijkheid erkennen. 
14.4  Indien de klachten een deel van  de  geleverde  zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij niet als bruikbaar is te beschouwen.
14.5  De  reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn  niet per email tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons  correct weer te geven.
14.6  Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens ons bestaande verplichtingen over te gaan.
 
ARTIKEL 15: BETALING OP REKENING
15.1  Betaling zal plaats dienen te vinden contante betaling via de betaalmethode van de website, danwel binnen 14 dagen na de factuurdatum met een kredietbeperking van 2%, zonder enige korting  of verrekening. De factuur wordt per email verzonden naar een door de afnemer van te voren op te geven email adres.
15.2  Wij  zijn steeds gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst  te  besluiten goederen uitsluitend onder rembours te leveren.
15.3  Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt,  zal  hij  geacht  worden  van  rechtswege  in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.4  Vanaf  dat  moment  zal  de  zogenaamde  wettelijke handelsrente  verschuldigd  zijn  als bedoeld in artikel 6:119a  en  6:120  tweede  lid  van  het  Burgerlijk Wetboek,  alsmede  gerechtelijke  en buitengerechtelijke  kosten  gemaakt  teneinde  de nakoming,  ontbinding  en/of  schadevergoeding  te vorderen,  voor  rekening  van  de  wederpartij  zijn, behoudens voor zover wij door  onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk zijn gesteld.
15.5  De buitengerechtelijke incassokosten zullen gebaseerd zijn op de wettelijke incassokosten en wettelijke rente.
15.7  Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen  door afnemer  aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het  recht  nakoming  of verdere nakoming van de overeenkomst  onzerzijds  op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
15.8  Door afnemer gedane betalingen strekken eerst  ter voldoening van alle verschuldigde rente  en  kosten  en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,  zelfs  al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 

ARTIKEL 16: OVERMACHT
16.1  In  geval  van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als  de overmachtstoestand het ons onmogelijk maakt  de overeenkomst uit te voeren.

ARTIKEL 17: GARANTIE
17.1  De garantie op verpakkingsmachines en/of -apparaten vangt aan op de dag van aflevering van die zaken. De garantieperiode verstrijkt 6 maanden daarna.
17.2  Voorrijdkosten en arbeidsloon (incl. reiskosten)  vallen niet onder de garantie en worden door ons aan afnemer in rekening gebracht.
17.3  In het geval wij niet de fabrikant zijn van door  ons geleverde  zaken  is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door de leverancier van die zaken.
 
ARTIKEL 20: VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM
20.1  Alvorens  tot het bedrukken van verpakkings-materiaal volgens een ontwerp van afnemer zal worden overgegaan,  zal  vooraf een drukproef ter beoordeling aan afnemer worden voorgelegd.
Na diens akkoordbevinding zullen wij op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt.
20.2  Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden  worden  voor kleurafwijkingen indien de door ons gebruikte kleur gelijk is aan het door afnemer aan ons overhandigde monster,  of het aan ons door afnemer kenbaar gemaakte kleurennummer.
20.3  Wij hebben het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen volgens  een ontwerp van de afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in rekening te brengen. Deze kosten zullen wij onmiddellijk na het gereedkomen van  het  drukwerk  factureren. Betaling van deze  factuur zal binnen de daarvoor geldende  termijn van 14 dagen moeten plaatsvinden.
20.4  Alle, al dan niet op verzoek van onze afnemer, door of in onze opdracht gemaakte ontwerptekeningen, clichés, drukwalsen  en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de afnemer in rekening zijn of  worden gebracht, blijven ons eigendom.

ARTIKEL 22: TOLERANTIES
22.2  Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat wij geacht worden  behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan:
      Voor papierwaren:
      -  10% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders tot 250 kg;
      -  5% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders boven 250 kg;

      Voor kuststoffen of laminaten:
      -  15% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht
tot 500 kg;
      -  10% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders boven 500 kg;

     Voor kartonnages:
      -  15% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg;
      -  10% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders boven de 500 kg.
 
      Voor alle andere producten:
      -  20% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot
500 kg;
      -  15% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van
500 t/m 1.000 kg;
      -  10% boven of beneden de  opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht boven 1000 kg;
    
Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

ARTIKEL 25: VERVAL VAN VORDERINGEN TEGEN ONS
25.1  Vorderingen, waarvoor wij aansprakelijk zijn gesteld, vervallen indien afnemer niet binnen 6 maanden nadat wij per email zijn aangemaand en in gebreke zijn gesteld, ons in rechte heeft betrokken.
 
ARTIKEL 28: TOEPASSELIJK RECHT
28.1    Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle
aangelegenheden  deze  algemene  voorwaarden,  de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.
 
ARTIKEL 29: GESCHILLEN
29.1.  Geschillen, welke voortvloeien uit  met  ons  gesloten overeenkomsten, worden ter onzer keuze beslecht door de Burgerlijke Rechter in onze woonplaats.
 
ARTIKEL 31: VINDPLAATS VOORWAARDEN
31.1  Deze algemene voorwaarden zijn vindbaar op alle webstores van Nekel.nu Handelsonderneming
31.2  Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons.
 
Maart 2016